Vedtægter

Vedtægter Forældreforeningen

§ 1.

Foreningens navn er KIF fodbold forældreforening.

§ 2.

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem ungdomsafdelingen og forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk.

§ 3.

Som medlemmer kan optages alle over 14 år, der ønsker at støtte ungdomsarbejdet i KIF.

§ 4.

Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling, medlemskabet er gældende 1/4 – 31/3

§ 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær.

Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

Stk. 2: Der vælges 2 suppleanter, som begge vælges for 1 år.

Stk. 3: Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

§ 6.

 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

8. Evt.

§ 7.

Ungdomsudvalgets formand – eller dennes stedfortræder deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

§ 8.

Bestyrelsen holder møder så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 9.

Foreningen har selvstændig økonomi og fører eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægts- givende arrangementer. Midlerne fordeles til ungdomsarbejdet efter bestyrelsens skøn

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling af et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 11.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 75 % af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler ungdomsafdelingen.

Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1994003 gange siden 04/04/14