Nyheder
Oprettet d.26.11.2018 KL 21:09

Ekstraordinær generalforsamling i KIF Fodbold.


Ekstraordinær generalforsamling i KIF Fodbold.

Afholdes tirsdag d. 4/12 2018 kl. 18.00 i KKIC.
 
Dagsorden:
?
Velkomst ved formand Rebekka Klaris
? Valg af dirigent og referent
? Ændring af vedtægter – på foranledning af banken er der udarbejdet et udkast til nyt sæt
vedtægter. Nedenstående er bestyrelsens forslag:
 
Vedtægter
§1. stk.1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i
Korup, Odense Kommune.
§2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre
samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede
kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster,
samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.
§3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.
§4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra
indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent
fastsættes på den ordinære generalforsamling.
§5. foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være
myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kassere og en sekretær. Alle
medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.
§6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af
april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel
ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det
stillede forslag.
 
Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. fastsættelse af kontingent
5. indkomne forslag.
6. valg af medlemmer til bestyrelsen
7. valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. evt.
§7. bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst
halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.
§8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler
tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægts-givende arrangementer.
§9. Formand og kassere kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.
§10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af
medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
§12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens
opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte
stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF
hovedafdelingen.
De gældende vedtægter kan læses på fodboldafdelingens hjemmeside.
? Eventuelt

 Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1619470 gange siden 04/04/14